Grup de suport a Famílies

Escoltar a les persones ens ajuda a compendre millor la situació i la seva problemàtica. Cal una escolta activa i empàtica per crear un clima de confiança que ajudi a establir un vincle per poder donar la millor resposta a les seves necessitats i realitzar un seguiment de cada persona per poder avaluar la seva evolució. Ens mou poder oferir aquests espais per donar resposta no només als i les participants sinó també a les seves familílies.

Oferim un espai grupal de suport terapèutic i acompanyament amb la figura d’un professional. També es fan sessions individuals en els casos que el professional veu una necessitat o el /la familiar ho demana. L’objectiu d’aquestes sessions és crear un clima de confiança i escolta activa, on a través de dinàmiques grupals es treballa la gestió de les emocions oferint eines per afrontar el dia a dia.. Un altre aspecte important és trencar amb l’estigma que hi ha en quan a la salut mental i parlar de la salut mental amb naturalitat.