Equip Tècnic

Som un equip multidisciplinari al servei de les persones que vetllem per donar suport, guia i acompanyament professional.

L’equip professional del servei està format per un psicòleg/a, un educador/a social i dos integradors/res.